Csak egy pillanat...

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait a Technogen Kft. (székhely: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27..; cégjegyzékszám: 01-09-294760; e-mail: info@technogen.hu; telefonszám: 06-1-797-6668; a továbbiakban: „Technogen”) kezeli.

A Technogen a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezeli, így az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni.

A Technogen befejező építés, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem, vegyi áru nagykereskedelme, mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás szolgáltatást nyújt az ügyfelei számára, szerződés alapján.

Jelen Tájékoztató a természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki.

2. Az adatkezelés célja

A Technogen tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

– Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

– Az érintett megkeresése szolgáltatás vagy termék ajánlása céljából

– Az érintett szolgáltatás szempontjából releváns körülményeinek feltárásra;

– A szolgáltatás nyújtása, szerződés teljesítése;

– A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

– Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

A Technogen személyes adatokat a szolgáltatásai nyújtásával és marketingtartalmú elektronikus üzenetek küldésével kapcsolatban kezel és használ fel.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az érintett hozzájárulása

A adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Technogen kapcsolatba lép, és kezdeményezi a Technogen eljárását (Infotv. 6. § (6) bek.). Amennyiben az érintett a Technogen szerződést köt, a hozzájárulását az Infotv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon, szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.

Amennyiben az érintett valamely, Technogen által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Ebben az esetben az Technogen megtagadhatja a szerződés megkötését, amennyiben az adott adat ismerete nélkül a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges, illetve az érintett számára a szolgáltatás nem nyújtható.

Az érintett hozzájárulása kiterjed az érintett által átadott adatok kezelésére, az átadott iratokban szereplő adatok kezelésére, valamint azon adatok kezelésére, amely a Technogen által az érintett felhatalmazása által megismert iratokban található.

3. Az adatok köre és az adatkezelés folyamata:

A Technogen a személyes adatokat minden esetben az érintettől veszi fel, ezen túlmenően az Technogen átvehet személyes adatokat nyilvános forrásból is. Amennyiben az érintett felhatalmazza az Technogen-t arra, hogy más jogalanyok (ide értve különösen a hatóságokat) előtt képviselje, ennek során az iratokba betekintsen, azokról másolatot kapjon, azokat kezelje.

A Technogen az adatokat a vállalt szolgáltatás során, a szolgáltatás nyújtása érdekében felhasználja.

Technogen által kezelt adatok:

– Érintett azonosításához, kapcsolattartáshoz és hírlevélküldéshez szükséges adatok. A kezelt adatok: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás, valamint marketing tartalmú tájékoztató anyagok kiküldése.

– Azonosító kódok. Amennyiben az Technogen szolgáltatásának nyújtásához szükséges, kezeli az érintett adóazonosító jelét (adószámát), személyazonosító jelét.

5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Technogen személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

A Technogen tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Technogen-el kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Technogen ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Technogen hozzájárulásával jogosultak.

6. Technikai adatok és cookie-k kezelése

A Technogen weboldala automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Technogen-t, mint a weboldal üzemeltetőjét segítik a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

– megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

– emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

– elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

– figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a weboldalon a Technogen külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Technogen felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Technogen a cookie-kat felhasználja arra, hogy az érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

7. Adatbiztonság

A Technogen gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Technogen az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Technogen az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Technogen érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A Technogen az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Technogen több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7.1. Informatikai nyilvántartások védelme

A Technogen az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

– A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

– Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

– Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

– Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

7.2. Papíralapú nyilvántartások védelme

A Technogen a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, a Technogen érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8. Az adatkezelés időtartama

A Technogen a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt a Technogen minden esetben törli, külön kérelem nélkül.

b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Amennyiben az adatok törlését az érintett kéri, meg kell vizsgálni, hogy az adat kezelésére törvény ad-e felhatalmazást. Amennyiben igen, az Technogen a törlést megtagadhatja (kötelező adatkezelés esetén megtagadja). Amennyiben nem, a Technogen az adatokat törli, és erről az érintettet tájékoztatja. A törlési kérelem megtagadása esetén a Technogen az érintettet minden esetben tájékoztatja, megjelölve a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, meg kell vizsgálni, hogy a törlést törvény nem zárja-e ki. Ha nem, az adatot törölni kell, külön kérelem nélkül.

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A Technogen által kezelt egyes adatok megőrzési idejét jogszabály írja elő:

– A Pmt.-ben meghatározott adatokat a Technogen a Pmt. 56. § alapján nyolc év elteltével törli;

– A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat a Technogen nyolc év elteltével törli.

A Technogen adatkezelése folyamatos, így amennyiben a Technogen és az érintett között megbízási szerződés jött létre, az adatok törlésére nem kerül sor azon okból, hogy az adatok iratok felhasználására későbbi eljárásban – akár az elévülési időn is túl – sor kerülhet. Ebben az esetben is törölni kell az adatokat a jelen pont a)-c) és e) alpontja szerinti esetben.

A jelen pont szerinti törlés esetén minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az adatkezelést törvény nem rendeli-e el. Amennyiben igen, az adatok nem törölhetők.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Ha a törlést bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a Technogen az adatokat törli.

Törlés helyett a Technogen – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Technogen megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén a Technogen az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Technogen a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A Technogen az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére a Technogen tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Technogen köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Technogen helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Technogen szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Technogen az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Technogen székhelyére, telephelyére címzett levélben.

Ha a Technogen az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Technogen tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti a Technogen 1. pontban írt elérhetőségein.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Technogen kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.